Lidé

Interní výzkumní pracovníci

doc. Mats Braun, Ph.D.

Email: mats.braun@mup.cz

Mats Braun přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. Od roku 2010 působí jako člen Výkonné rady Central and East European International Studies Association (CEEISA). Předsedal konference asociace, které se konalo ve Wroclavi v r. 2007. Docenturu i doktorát získal na Fakultě sociálních věd, Karlovy Univerzity. Své studie publikoval mimo jiné v Journal of Common Market Studies, Journal of Contemporary European Research and Cooperation and Conflict. Je autorem knihy Europeanization of Environmental Policy in the New Europe: Beyond Conditionality (Ashgate/Routledge – 2014). Na podzim roku 2015 působil jako hostující akademik na Cornell Institute for European Studies v Ithace. V roce 2016 také pravidelné přednášel na univerzitě Dalarna ve Švédsku. V letech 2005 až 2014 působil jako výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Praha a je členem externího poradenského týmu evropských otázek Ministerstva zahraničních věcí ČR. V době od 2007-2014 byl editorem a šéfredaktorem odborného časopisu Perspectives – Review of International Affairs. Ve svém výzkumu se zaměřuje na regionální integraci, obzvláště pak na proces evropské integrace. V současné době pracuje na knize, která se zabývá tématikou subreagionální integrace v Evropě.

doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.

Email: oldrich.bures@mup.cz

Oldřich Bureš je zakladatelem a vedoucím Centra bezpečnostních studií a vedoucím Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě Praha. Přednáší rovněž na Katedře bezpečnostních studií, Institut politologických studií, Univerzita Karlova v Praze. Od října 2016 do března 2017 působil jako Marie Curie COFUND Senior Research Fellow na Institute of Advanced Study na Durham University. V letech 2010-2015 byl External Research Fellow v Centre for European Security na University of Salford. Kromě členství v redakčních radách několika odborných časopisů (včetně Mezinárodní vztahy, Obrana a strategie, Vojenské rozhledy) byl členem stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro sociální vědy (od ledna 2013 do června 2016) a členem hodnotícího panelu pro Politické a právní vědy Grantové agentury České republiky (od dubna 2011 do dubna 2015). Dále je členem externího poradního týmu Ministra zahraničí ČR (od září 2014) a členem Poradní komise pro bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra ČR (od ledna 2015). Ve svém výzkumu se primárně zaměřuje na problematiku privatizace bezpečnosti, boje proti terorismu a operací na udržení míru. Je hlavním řešitelem tří grantů Grantové agentury České republiky. Je autorem více než 40 odborných článků, publikovaných i v nejpřednějších oborových časopisech (včetně Security Dialogue, Cooperation and Conflict, Terrorism and Political Violence, Studies in Conflict and Terrorism, International Studies Review, International Peacekeeping, Intelligence and National Security a Journal of Business Ethics), několika českých i zahraničních monografií (včetně EU Counterterrorism Policy: A Paper Tiger? Ashgate, 2011 a Private Security Companies: Transforming Politics and Security in the Czech Republic. Palgrave Macmillan, 2015) a (ko-)editorem několika kolektivních publikací (včetně A Decade of EU Counter-Terrorism and Intelligence: A Critical Assessment. Routledge, 2016)

doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D.

Email: nik.hynek@mup.cz

… BIO SOON …

Aleš Karmazín, M.Sc. et M.Sc.(Econ.)

Email: ales.karmazin@gmail.com

Aleš Karmazin absolvoval studium mezinárodních vztahů (MScEcon) na Aberystwyth University a čínské politiky (MSc) na London School of Economics. Odborně se zaměřuje na otázky spjaté s kompozicí mezinárodního řádu, koncept státu a jeho postavení v MV, sociologizující přístupy v MV, čínskou a indickou domácí a zahraniční politiku a v menší míře na celý region východní Asie. Jeho doktorský projekt se věnuje konstrukci suverenity v případě Číny a Indie. Jako hostující výzkumník působil na Pekingské univerzitě.

Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.

Email: sarka.kolmasova@mup.cz

Šárka Kolmašová je zástupkyní vedoucího katedry International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě Praha, kde současně přednáší kurzy zaměřené na globální bezpečnost a mezinárodní ochranu lidských práv. Od roku 2014 je členkou Komise pro budování míru a poválečnou rekonstrukci Mezinárodní asociace pro výzkum míru (International Peace Research Association). V letech 2008-2012 působila jako výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Dále v minulosti přenášela jako externí vyučující na katedře Politologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a také na katedře Politologie Univerzity Hradce Králové. V letech 2012-2015 byla řešitelkou postdoktorského projektu Grantové agentury ČR s názvem Význam humanitární intervence a odpovědnosti za ochranu: případ Libye a Sýrie. V minulosti se podílela na řešení řady dalších projektů včetně Sítě spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (RESAREAS) financované Evropským sociálním fondem v ČR. V rámci řešení projektu se krátkodobě účastnila výzkumu v Centru po podporu míru na Univerzitě Los Andes v Bogotě, Kolumbii. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá problematikou humanitárních intervencí a koncepcí Odpovědnosti za ochranu, dále řešením ozbrojených konfliktů a zvláště ochranou lidských práv v závažných vnitrostátních krizích. Okrajově se zabývá také českou zahraniční politikou a zvláště její multilaterální dimenzí. Je autorkou monografie Proměny konceptu humanitární intervence: od Rwandy po Libyi (2016) a spoluautorkou monografie Česká republika v mezinárodních organizacích (2015). Společně s Petrem Drulákem editovala zahraniční publikaci Non-Western Reflection on Politics, kam současně přispěla samostatnou kapitolou o hnutí Zapatistů v Mexiku. Dále publikovala řadu odborných článků v recenzovaných časopisech včetně Inconsistencies between Libya and Syria? Pragmatic Revisionism and the Responsibility to Protect (v časopise Central European Journal of International and Security Studies, 2016). V současnosti pracuje společně s Kateřinou Krulišovou na odborné studii věnované legitimizačním strategiím prostřednictvím sexuálního násilí při uplatnění ozbrojených intervencí v Libyi a Mali.

Mgr. Kateřina Krulišová Ph.D.

Email: katerina.krulisova@mup.cz

Kateřina Krulišová je akademickou pracovnicí Katedry bezpečnostních studií na Metropolitní Univerzitě Praha a zároveň přednáší na katedrách International Relations and European Studies a Mezinárodní vztahy a evropská studia na téže univerzitě. Kateřina se primárně zabývá problematikou genderu v Kritických bezpečnostních studiích, a také studuje R2P (Odpovědnost za ochranu) v souvislosti se sexuálním násilím v mezinárodních a lokálních konfliktech. V současné době kompletuje svůj doktorát na Nottingham Trent University ve Velké Británii, kde se zabývá problematikou reprezentace žen jako válečných zločinců ve Rwandě a bývalé Jugoslávii z hlediska post-strukturalismu. Kateřina se v minulosti zúčastnila výzkumného pobytu na Brown University ve Spojených Státech, financovaného z programu Santander Universities, kde studovala problematiku etnicity, identit ve vztahu ke globálním konfliktům. V poslední době publikovala na téma sebevražedných atentátnic v Čečensku The “Black Widow” Media Discourse: “Desperation, Irrationality and Vendetta” in Dagestan (CEJISS), nebo na téma sexuálního násilí ve válečných konfliktech Sexual Violence in Armed Conflict: A Weapon of War? (e-chapter, interdisciplinary.net). S kolegyní Šárkou Kolmašovou momentálně pracuje na článku studujícímu legitimizaci R2P v kontextu sexuálního násilí v globálních konfliktech. Dále finalizuje svou monografii zabývající se ženami jako protagonistkami politického násilí se sexuálním podtextem a jejich reprezentace.

PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.

Email: radana.makariusova@mup.cz

Radana Makariusová v současné době působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha a na Katedře mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde také obhájila disertační práci v roce 2007. Ve svém výzkumu se zaměřuje se na problematiku terorismu, globálního terorismu i homegrown terorismu, globálního vládnutí a dále na působnost různorodých a zejména radikálních nestátních aktérů v současném globálním systému. Od roku 2011 přednáší na Diplomatické akademii. Je členkou několika mezinárodních nevládních organizací mezi které patří např. Global Governance Watch. Působila jako spoluřešitelka grantu Grantové agentury České republiky se zaměřením na aktivitu privátních bezpečnostních firem. Je autorkou několika monografií a odborných článků. V roce 2013 publikovala monografii Terorismus, globální terorismus a éra al-Káidy, Nakladatelství Aleš Čeněk, v roce 2015 Globální vládnutí a nestátní aktéři též Nakladatelství Aleš Čeněk. Poslední impaktovaný článek vyšel v lednu 2015 s názvem Působnost privátních bezpečnostních firem v Somálsku. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí jak na a evropské půdě, tak mimo Evropu. Od roku 2014 se intenzivně zabývá osobním rozvojem a technikami zvládnutí mysli. Právě v důsledku nového výzkumu v roce 2016 vyšla monografie s názvem Jak správně myslet, Změňmě sebe a změníme svět.

Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida

Email: zbynek.raida@mup.cz

Zbyněk Raida působí na ústavu radioelektroniky Vysokého učení technického v Brně a katedře bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha. V letech 1996 až 1997 pracoval v Laboratoire de Hyperfrequences, Universite Catholique de Louvain v Belgii na variačních metodách analýzy elektromagnetických struktur. V současnosti se ve své odborné a pedagogické práci se zaměřuje na problematiku elektromagnetických polí a jejich využití k bezdrátovému přenosu informace. V souvislosti se svým zapojením do aktivit C4SS zaměřuje svůj současný výzkum na oblast zabezpečení bezdrátové komunikace ve fyzické vrstvě komunikačního systému.

Dagmar Rychnovská, Ph.D., LL.M., M.A.

Email: dagmar.rychnovska@mup.cz

Dagmar Rychnovská vyučuje na Katedře bezpečnostních studií MUP a externě spolupracuje s Institutem politologických studií Univerzity Karlovy v Praze. V současné době dokončuje doktorské studium v oboru Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. Absolvovala magisterské programy Komparativní a mezinárodní studia (ETH Zürich) a Právo a politika mezinárodní bezpečnosti (VU University Amsterdam) a výzkumné stáže na univerzitách v St. Andrews, Ottawě a Pekingu. Ve svém výzkumu se zabývá vztahy mezi vědou a bezpečnostní politikou, zejména inovacemi v bezpečnostní regulaci vědy spojené s režimem zákazu biologických zbraní. Mezi další oblasti jejího výzkumného zájmu patří kritická bezpečnostní studia (mezinárodní politická sociologie, sekuritizace), problematika biologické bezpečnosti, interpretativní metodologie a sociologie vědy. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, mj. Security Dialogue, New Perspectives, Central European Journal of International and Security Studies.

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D., M.Phil.

Email: vit.stritecky@mup.cz

Vít Střítecký působí na katedrách bezpečnostních studií na FSV UK a MUP. Po studiích IR a bezpečnostních programů na FSV UK, Uppsala University a University of St. Andrews se začal soustředit na problematiku interdisciplinárního zkoumání bezpečnostních témat s důrazem na osu bezpečnosti a technologie. Tuto perspektivu se snaží budovat na úrovni výzkumu i budování interdisciplinárních vzdělávacích programů. Kromě svých akademických činností se věnuje i práci ve Výkonném výboru Technologické platformy – Energetická bezpečnost ČR, která představuje vůdčí český PPP projekt v oblasti ochrany kritické infrastruktury. V minulosti zpracoval celou řadu expertních zpráv v oblasti bezpečnostní a obranné politiky pro MZV, Evropský Parlament či AOBP. Jeho články vyšly například v časopisech Communist and Post-Communist Studies, European Security, International Relations či Osteuropa. Dále je autorem či spoluautorem 4 monografií a četných kapitol soustředících se evropskou bezpečnost a konfliktní transformaci postsovětského jihu.

Mgr. Petr Špelda

Email: petr@spelda.cz

Petr Špelda v současné době dokončuje doktorské studium na Katedře mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Zároveň také působí jako externí přednášející na Katedře bezpečnostních studií Metropolitní univerzity v Praze. Jeho disertační výzkum zabývající se obrazovými možnými světy rozvíjí syntézu filosofických nástrojů analytické tradice s výpočetními postupy v oblasti kognitivních procesů. Jeho současný výzkum je soustředěn na konstitutivní aspekty spojení mezi člověkem a strojem. Tato představují filosofické a výpočetní rozměry tzv. učení reprezentací, které se nalézá v centru současného studia umělé inteligence a zároveň i filosofického rozboru poznávacích procesů. V oblasti empirického výzkumu se zabýval vývojem výpočetních metod, které by přispěly k lepšímu uchopení problematiky politického extremismu v online prostředí. V tomto ohledu se specializoval na témata související s vizuální propagandou Islámského státu a propagandou, které má svůj původ v širší oblasti sunnitského džihádismu. Svůj výzkum prezentoval na několika konferencích včetně ECPR Graduate Student Conference, ISA Annual Convention a Vox-Pol Mid-Project Conference.

Post-doc

Huseyn Aliyev, Ph.D., M.A., M.A.,

Email: aliyev.huseyn@mup.cz

Huseyn Aliyev získal PhD v oboru Political Science na University of Otago, Nový Zealand. Od roku 2015 do roku 2016 vyučoval na oboru Conflict and Area Studies na univerzitě Brémách v Něměcku. Byl též postdoktorským pracovníkem na pracovišti Alexandera von Humboldta na stejné univerzitě a visiting academic na St. Antony’s College univerzity Oxfordu. Huseyn je autorem publikace ‘Post-Communist Civil Society and the Soviet Legacy: Challenges of Democratisation and Reform in the Caucasus‘ (Palgrave Macmillan, 2015). Také se spolupodílel (s Emilem A. Souleimanovem) na monografii ‘Individual Disengagement of Avengers, Nationalists and Jihadists: Why Ex-Militants Choose to Abandon Violence in the North Caucasus’ (Palgrave Macmillan, 2014). Mezi jeho nečerstvější příspěvky byly publikovány v časopisech Security Dialogue (2016), Terrorism and Political Violence (2015), International Security (2015), a The Journal of Strategic Studies (2015).
Huseynovou nejnovější publikací je monografie “When Informal Institutions Change. Institutional Reforms and Informal Practices in the former Soviet Union”, která bude vydaná v nakladatelství University of Michigan Press. Huseynovými současnými výzkumnými zájmy jsou nestátní a kvazi-státní ozbrojení aktéři ve zhroucených nebo téměř zhroucených státech a neformální instituce a zvyklosti v post-komunistických společnostech.

Evangelos Fanoulis, Ph.D., B.A., M.A., M.A.,

Email: evangelos.fanoulis@mup.cz

Evangelos (Evans) Fanoulis je post-doktorským pracovníkem na Centru bezpečnostních studií od 1. října 2015 do 30. září 2017. Vystudoval obor mezinárodní vztahy na pracovišti War Studies na King’s College v Londýně. Dále vystudoval magisterský obor a získal doktorát na Department of Government univerzity v Leicesteru, ve Velké Británii, obor Ideology and Discourse Analysis. Též byl pracovníkem univerzity v Essexu. Pracoval jako výzkumník na projektu FP7 ANVIL Analysis of Civil Security Systems in Europe), byl stážistou v Evropské komisi a Evropské službě pro vnější činnost a absolvoval základní vojenskou službu v Řecku. Jeho hlavní výzkumné zájmy jsou zaměřeny na otázky demokracie Evropské Unie, evropské bezpečnostní politiky, demokratické teorie, civilní, netradiční a lidské bezpečnosti. V současné době publikuje monografii z názvem The Democratic Quality of European Security and Defence Policy: Between Practices of Governance and Practices of Freedom v nakladatelství Routledge. Mezi ostatní publikace patří například: ‘’Understanding the Social Construction of the Democratic Deficit in CSDP: A Foucauldian Approach’, publikoval též v časopise European Security; spolupodílel se na autorství s Kirchner a Dorussen na článku ‘Civil security in the EU: national persistence versus EU ambitions?’ v časopise European Security. V neposlední řadě přispěl kapitolou do pěti editovaných publikací.

Externí výzkumní spolupracovníci

Robert Fischer

Email: fischer@c4ss.cz

Prem Mahadevan, Ph.D.

Email: mahadevan@hotmail.co.uk

Jeremy Meyer

Email: jeremymeyer90@gmail.com

pplk. Ing. Bohuslav Pernica., Ph.D.

Email: bohuslav.pernica@seznam.cz

kpt. Mgr. Jan Smetana

Email: smetana@c4ss.cz

Studentští výzkumní asistenti

 

Bc. Tereza Novotná

Email: novotna@c4ss.cz